ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sе-FORMALI KLİNOPTİLOLIT VƏ MORDENİT SORBENTLƏRİNƏ SU VƏ BENZOLUN BUXARLARI VASİTƏSİ İLƏ ADSORBSİYA XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
N.Ə.İmanova, Ə.İ.Yaqubov, Z.A.Cabbarova, S.H.Məmmədova

 

Su buxarlarının və benzolun adsorbsiya–desorbsiya izotermaları əsasında Se formalı klinoptilolit və mordenitin məsaməli quruluş xassələri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, seolitlərin quruluşunu modifikasiya etməklə onların fiziki-kimyəvi xassələri dəyişir və istifadə sahəsi genişlənir.

 

Açar sözlər : klinoptilolit, mordenit, benzol, adsorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı