ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Sb2Te3–Eu SİSTEMİ
T.F.Maqsudova, D.S.Əjdərova

 

Fiziki-kimyəvi analiz üsulları (diferensial-termiki, rentgenfaza, mikrostruktur, sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə Sb2Te3–Eu sistemi tədqiq edilmiş, hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bu sistem Eu–Sb–Te üçlü sisteminin qeyri-kvazibinar kəsiyidir.

 

Açar sözlər : hal diaqramı, qeyri-kvazibinar kəsik, monovariant əyrilər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı