ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSERONUN SİNTEZİ ÜÇÜN XAMMAL o-KARBOKSİBENZOİLFERROSENİN KATALİTİK SİNTEZİ
G.Z.Süleymanov, S.H.Zəkiyeva, R.A.Vəliyev, A.M.Əliyev

 

Ferroseronun sintezi üçün xammal sayılan o-karboksibenzoil ferrosenin homogen kataliz mühitində Mo(CO)6 katalizatoru və ZnCl2 promotorundan istifadə etməklə sintezi həyata keçirilmişdir. İşdə prosesin selektivliyinə təsir edən əsas faktorlar müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : ferrosen törəmələri, homogen kataliz, katalizator, heksakarbonilmolibden
Məqaləyə baxın