ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbS–Sb2S3–SnS KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ ƏMƏLƏ GƏLƏN BİRLƏŞMƏLƏRİN TERMODİNAMİKİ FUNKSİYALARI
Ş.H.Məmmədov, İ.B.Bəxtiyarlı, A.N.Məmmədov, V.S.Məmmədov

 

İşdə ilk dəfə olaraq PbS–Sb2S3–SnS kvaziüçlü sistemində əmələgələn  Pb2SnSb2S6 və PbSnSb4S8 tərkibli dördlü və həmçinin sərhəd sistemlərdə əmələgələn üçlü birləşmələrin   (PbSb2S4, Pb5Sb4S11,  PbSnS2, SnSb2S4, Sn2Sb2S5, Sn2Sb6S11) standart entropiyası (), əmə­ləgəlmə entropiyası (D), entalpiya (D) və Gibbs enerjisi (D) hesablama yolu ilə müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : kvaziüclü sistem, termodinamiki funksiyalar, üçlü və dördlü birləşmələr, en­talpiya, entropiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı