ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(METİLTSİKLOALKİL)-6-(MORFOLİLMETİL)-4-HEKSİLFENOLLARIN ALINMASI REAKSİYALARININ TƏDQİQİ
S.T.Rüstəmov, F.Ə.Nəbiyev, A.H.Əzizov, Ç.Q.Rəsulov

 

 

Məqalədə para-heksilfenolun 1-metiltsiklopentenlə, 1- və 3-metiltsikloheksen­lərlə H-for­malı KУ-23 katalizatorunun iştirakı ilə katalitik orto-tsikloalkilləşməsi və alınmış orto-tsikloalkil-para-heksilfenolların formaldehid və morfolinlə aminometilləşmə reaksiyala-rının tədqiqindən, müxtəlif parametrlərin məqsədli məhsulların çıxımlarına və seçiciliyinə təsirinin araş­dı­rıl­masından bəhs edilir.

 

Açar sözlər : para-heksilfenol, 1-metiltsiklopenten, 1-metiltsikloheksen, 3-metiltsiklo­hek­sen, ­fe­­nol, tsikloalkilləşmə, formaldehid, morfolin, aminometilləşmə, Mannix reaksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı