ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-METİLTİO-4-tret-BUTİLFENOLUN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNİN KUMOLUN OKSİDLƏŞMƏSİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
V.M.Fərzəliyev, T.C.Cəfərova, M.Ə.Mirzəyeva, İ.A.Rzayeva, F.M.Məmmədov

 

2-Metiltio-4-tret-butilfenolun bəzi törəmələrin kumolun oksidləşməsinə təsiri öyrənilmişdir. Mü­əy­yən edilmişdir ki, onlar kombinə təsirinə malik oksidləşmə inhibitorlarıdır: peroksid radikalı re­aksiyaları üzrə oksidləşmə zəncirini qırır; hidroperoksidlə oksidləşərək, hidroperoksidləri mo­le­kulyar birləşmələrə katalitik parçalayan və peroksid radikallarla aktiv reaksiyaya girən mad­dələr əmələ gətirir.

 

Açar sözlər : oksidləşmə inhibitorları, hidroperoksidin parçalanması, kumilperoksid, fenolsulfidlər, onların aminometil törəmələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı