ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YAĞ TURŞULARININ İMİDAZOLİNLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN DİZEL YANACAĞINA AŞQAR KİMİ TƏDQİQİ
V.M.Abbasov, T.A.Məmmədova, X.H.Kəsəmənli, X.R.Vəliyev

 

Tədqiqat işində kavitasiya effektini yaradan ultrasəs qurğusunun iştirakı ilə stearin və linolen turşularının dietilentriaminlə aminoetil tipli imidazolinləri sintez olunmuşdur. İmi­da­zolinlərin çıxımı 92–93% təşkil etmişdir. Sintez olunmuş imidazolinlərin az kükürdlü və yağlama keyfiyyəti aşağı olan dizel yanacaqlarının yağlama keyfiyyətinə təsiri öyrə­nilmişdir. Nəticələr göstərmişdir ki, sintez olunmuş imidazolinlər 200–250 m.h. qatılıqda dizel yanacaqlarının yağlama keyfiyyətini yüksəldən əlavə kimi tətbiq oluna bilər.

 

Açar sözlər : yağ turşuları, aminlər, imidazolinlər, dizel yanacağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı