ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ TƏBİİ KLİNOPTİLOLİT ÜZƏRİNDƏ TSİKLOHEKSANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYASININ KİNETİKASI
A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, M.F.Bəhmənov, R.Y.Ağayeva

 

CuZnCoCr-klinoptilolit metalseolit katalizatoru üzərində tsikloheksanın oksidləşdirici dehid­ro­gen­ləşmə reaksiyasının kinetikası öyrənilmişdir. Təcrübi dəlillər əsasında kinetik sxem tərtib olunmuş və prosesin kinetik modeli işlənib hazırlanmışdır. Kinetik modelin para­metrlərinin qiymətləri hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : oksidləşdirici dehid­ro­gen­ləşmə, tsikloheksan, kinetika, mexanizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı