ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
p-KSİLOLSULFAMİDİN SULFAT TURŞUSUNUN MƏHLULLARINDA ELEKTROKİMYƏVİ OKSİDLƏŞMƏ POLİKONDENSASİYASI
E.M.Quliyev, N.R.Bektaşi, T.A.Aslanov, S.Y.Heydərova, M.N.Rəşidova

 

Sulfat turşusunun sulu məhlulunda p-ksilolsulfamidin elektroliz metodu ilə elektrokimyəvi oksidləşmə polikon­den­sa­siya reaksiyası tədqiq olunmuşdur. Yüksək effektli eksklyuzion xromatoqrafiyası metodu ilə sintez olunmuş oliqo­mer­­lərin molekulyar-kütlə perametrləri və onların prosesin gedişində dəyişməsinin dinamikası müəyyən olun­muş­dur.

 

Açar sözlər : elektrokimyəvi oksidləşmə polikondensasiya, oligomer, amid, eksklyuzion xromatoqrafiya
Məqaləyə baxın