ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AsSe–NdAs2Se4 SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİR VƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏ
T.M.İlyaslı, A.Q.Xudiyeva, İ.İ.Əliyev, M.H.Şahbazov

 Fiziki-kimyəvi analiz metodları (DTA, RFA, MQA, eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) vasitəsilə AsSe–NdAs2Se4 sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri tədqiq edilmiş və onun faza diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, AsSe–NdAs2Se4 kəsiyi As–Sb–Se sisteminin qismən kvazibinar kəsiyidir. Sistemdə ilkin komponentlər əsasında bərk məhlul sahəsi praktiki olaraq aşkar edilməmişdir. Sistemdə yavaş soyudulma zamanı AsSe əsasında 15 mol% NdAs2Se4 şüşə sahəsi əmələ gəlir, buzlu suda birbaşa soyudulma zamanı isə şüşə sahəsi 20 mol% NdAs2Se4 təşkil edir

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-50-53 

Açar sözlər : mikrobərklik, sistem, faza diaqramı, evtektika, sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı