ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuGaS2–PbGa2S4 SİSTEMİNDƏ QARŞILIQLI TƏSİR
S.K.Cahangirova, Ş.H.Məmmədov, H.R.Qurbanov, Ö.M.Əliyev

 Differensial termiki, rentgen faza, mikroquruluş analizləri və mikrobərkliyin ölçülməsi ilə ilk dəfə Cu2S–Ga2S3–PbS kvaziüçlü sisteminin daxili kəsiyi olan CuGaS2–PbGa2S4  sistemi tədqiq olunmuş və sistemin T–x hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, CuGaS2–PbGa2S4 sistemi evtektik tipli olub, evtektika nöqtəsinin koordinatları 60 mol% PbGa2S4T=1050 K-dir. İlkin komponentlərin əsasında məhdud həllolma sahəsi olduğu müəyyəm edilmişdir

 https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-46-49 

Açar sözlər : qarşılıqlı təsir, sistem, evtektika, bərk məhlul, rentgenfaza analizi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı