ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METALSEOLİT KATALİZATORLAR ÜZƏRİNDƏ PROPİLENİN AKROLEİNƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏSİ
A.M.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, T.İ.Hüseynova, V.M.Yarıyev, E.M.Kazımova

 Modifikasiya olunmuş seolit katalizatorlatrı üzərində propilenin akroleinə oksidləşdirici çevrilmə reaksiyasında katalitik aktivlikləri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, Ni-klinoptilolit (Ni2+=1%) bu reaksiya üçün yüksək katalitik aktivlik göstərir. Aktiv katalizator üzərində reaksiya məhsullarının çıxımının reaksiyanın temperaturu və həcmi sürətdən asıllığı öyrənilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-28-31 

Açar sözlər : oksidləşdirici çevrilmə, akrolein, NaY, NaX, NaA
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı