ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YENİ DİHİDROPİRİDİN TÖRƏMƏSİ MƏHLULLARININ 2D DOSY NMR METODU İLƏ TƏDQİQİ
A.M.Məhərrəmov, F.N.Nağıyev, İ.Q.Məmmədov

 Tiofenilidenmalononitril, malononitril və (S)-(–)-1-feniletilaminin çoxkomponentli kondens­ləş­­mə reaksiyasından yeni heterotsiklik dihidropiriridin törəməsi sintez olunmuşdur. Yeni di­hid­ro­pi­riridin törəməsinin DMSO-d6 məhlulları β-tsiklodekstrin iştirakında diffusiya spectroskopiyasının köməyilə təd­qiq edilmişdir. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, su molekulu nümunə və β-tsiklodekstrin molekulları arasında kombinə olunmuş hidrogen rabitəsi əmələ gətirir. Eləcə də dihidropiridin törə­mə­si­nin hidrodinamik radiusu hesablanmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-23-27 

Açar sözlər : dihidropiridin, tsiklodekstrin, hidrodinamik radius, DOSY NMR
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı