ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-(2-OKSA-6-TİADESİL)OKSİRAN İŞTİRAKI İLƏ BUTİLKAUÇUKUN VULKANLAŞDIRILMASI
O.B.Abdıyev, B.A.Məmmədov, E.H.Məmmədbəyli, A.M.Qaramanov, H.X.Hüsiyev

 Tərkibində sadə efir, tioefir qrupları olan 2(2-oksa-6-tiadesil)oksiran iştirakı ilə butilkauçakun vulkanlaşdırılması həyata keçirilmişdir. Alınan rezinin fiziki-mexaniki kəmiyyətlərinin qiymətləri təyin edilmişdir. Göstərilmişdir ki, həmin məhsulun dəfələrlə dartılmaya qarşı davamlılığı kauçukun özündən alınan rezinin davamlılığına nisbətən çox yüksəkdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-1-19-22 

Açar sözlər : vulkanlaşma, butilkauçuk, inqredient, 2-(2-oksa-6-tiadesil)oksiran,epixlorhidrin.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı