ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-ETILTIOHEKSANIN AMIN TÖRƏMƏLƏRININ SINTEZI VƏ XASSƏLƏRI
I.A. Cəfərov, E.H. Məmmədbəyli, S.K. Rəhimova, T.H. Kazımova, X.İ. Həsənov

 

1-Etiltioheksan-2-ol, ikili aminlər və formaldehid əsasında aparılan Mannix reaksiyası ilə 1-etiltioheksanın ami­nometoksi törəmələrinin yeni numayəndələri sintez edilmiş və xassələri öyrənilmişdir. Sintez edilmiş birləşmələrin quruluşları element analizi, İQ, NMR 1H və kütlə-spektroskopiya üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Göstərilən birləş­mə­lər sürtkü yağlarına antimikrob aşqarlar, həmçinin bakteriyalar və göbələklər əleyhinə antiseptik maddə kimi sınaq­dan keçirilmişdir

Açar sözlər : etiltioheksan, Mannix reaksiyası, antimikrob aşqarlar, 1-etiltioheksan-2-ol, ikili aminlər, bioloji aktiv birləşmələr, NMR 1H spektrlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı