ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GÜMÜŞ NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN ULTRABƏNÖVŞƏYİ VƏ GÖRÜNƏN SPEKTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ
P.R.Məmmədov

 

Gümüş nanohissəciklərinin  kompleks məhlullarda sintezi göstərilmişdir. Gümüş nanohissəciklərinin 2,2′,3,4-tetrahydro-5′-nitro-3′-sulphoazobenzol və cetyltrimethylammonium bromidlə  elektrostatik yüksək stabil nano­komplekslər yaratması müəyyən edilmişdir.  Məhlulda gümüş  nanohissəciklərinin  2,2′,3,4-tetrahydro-5′-nitro-3′-sulphoazobenzol və cetyltrimethylammonium bromid molekulları ilə müvəfəqiyyətlə stabilləşdiyi müşahidə olunur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın