ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN İZOPRENİN TSİKLODİMERLƏRİ İLƏ KATALİTİK ALKİLLƏŞMƏ REAKSİYALARI
R.K.Əzimova, L.B.Zeynalova, A.H.Əzizov, Ç.Q.Rəsulov, J.İ.Allahverdiyev

 

Məqalədə fenolun izoprenin tsiklodimerləri ilə  - dipren, dipenten və onların qarışığı ilə KU-23 katalizatorunun iştirakı ilə alkilləşmə reaksiyalarının tədqindən bəhs olunur. Tədqiqat nətijəsində müxtəlif parametrlərin – reaksiyanın temperaturasının, müddətinin, ilkin komponentlərin mol nisbətlərinin və katalizatorun miqdarının məqsədli məhsulların çıxımına və selektivliyinə təsiri araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, optimal şəraitdə məqsədli məhsulların çıxımı götürülən tsiklenə görə 78.3–83.5%, selektivliyi 89.0–92.6% olur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı