ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-PROPİLTİOHEPTANIN METİLENOKSİAMİN TÖRЯMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, V.S.Həsənov, X.İ.Həsənov, S.N.Qəhrəmanova

 

1-Propiltioheptan-2-ol, forlmaldehid və ikili aminlərin kondensasiya reaksiyaları əsasında 1-propiltioheptanın metilenoksiamin törəmələrinin yeni nümayəndələri sintez edilmişdir. Birləşmələrin tərkib və quruluşları İQ, NMR 1H spekrtoskopiya və mass-spektrometriya üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Sintez olunmuş maddələr sürtgü yağlarına antimikrob aşqar kimi sınaqdan keçirilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı