ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ВаSiO3–ErF3 ƏRINTILƏRININ RENTĞENOQRAFIK TƏDQIQI
İ.B.Bəxtiyarlı, K.O.Tağıyev

 

Rentgenoqrafik analiz metodu ilə ВаSiO3–ErF3 sistemini öyrənilmişdir. Otaq temperaturunda  ВаSiO3  əsasında 20 mol% qədər həllolma olduğu və komponentlərin 1:1 nisbətində yeni fazanın əmələ gəldiyi müşahidə edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı