ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
APATİT KONSENTRATI VƏ DOLOMİT ƏSASINDA MAQNEZİUM TƏRKİBLİ SUPERFOSFATIN ALINMASI PPROSESİNİN SƏNAYEDƏ SINAĞI
Z.R.Qurbanova, G.M.Mustafayeva, M.S.Alosmanov, S.M.İbrahimova

 

Apatit konsentratı və dolomit əsasında maqnezium tərkibli superfosfatın alınmasının işlənmiş texnologiyasının sənayedə sınağı aparilmişdir,  bu da sənaye şəraitində ilkin materialların sərfini və prosesin optimal texnoloji parametrlərini müəyyən  etməyə imkan vermişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın