ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Bi2Te3 MONOKRISTALLARININ (0001) SƏTHINDƏ BOR NANOSTRUKTURLARININ ƏMƏLƏ GƏLMƏSI
F.K.Ələsgərov, Ş.Ş.Qəhrəmanov, M.M.Əsədov

 

İstiqamətlənmiş kristallaşma üsulu ilə Bi2Te3<B> (0.01 küt.   %) monokristallarının (0001) səthində  laylar arasında nanaölçülü bor aşqar təbəqələrin yaranması elektron-mikroskopik və atom güclü mikroskop üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Kristallaşma prosesində Bi2Te3<B> kristalın (0001) səthi istiqamətində laylar arasında bor aşqarının nanostrukturlarının yaranması müəyyən edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı