ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MÜXTƏLİF FORMALI DƏNƏLƏRİN ÜZƏRİNDƏ KAPSULƏMƏLƏGƏTİRƏN POLİMER ÖRTÜYÜNÜN QALINLIĞININ HESABLANMASININ EFFEKTİV ÜSULU
Y.İ.Rüstəmov, G.Y.Rüstəmova, V.H.Nəsirova

 

Göstərilmişdir ki, müxtəlif formalı dənələrin üzərindəki kapsul örtüyünün qalınlığının hesablanması müasir kimya texnologiyasının aktual məsələlərindən biridir. Bunun üçün laydakı lazımi dənələrin nişanlanması, kapsullaşmadan əvvəl və sonra kütlələrinin müəyyənləşdirilməsi üsulu təklif edilmişdir. Nişanlanmış dənələrdə kapsul örtüyünün qalınlığının hesablanması üçün riyazi ifadələr verilmiş və onların düzgünlüyü yoxlanılmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın