ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENOLUN SULU MƏHLULLARDAN POLIBUTADIEN ƏSASLI POLIAMFOLITLƏ SORBSIYASININ TƏDQIQI
R.M.Alosmanov, H.F. Hacıyeva, A.Ə. Əzizov, A.A. Qəribov, A.M. Məhərrəmov

 

Polibutadien əsasında alınmış və tərkibində fosfor, azot olan poliamfolitlə fenolun sulu məhlullardan sorbsiyası öyrənilmişdir. Sorbsiya izoterminin təcrübi nəticələri Lenqmür və Frendlix modellərilə işlənmiş və tədqiq olunan sistem üçün modellərin parametrləri hesablanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, fenolun sorbsiyası zamanı sorbentdə sorbatdan ibarət monotəbəqə əmələ gəlir və məhluldakı tarazlıqlı qatılığın 110.2 m nekotorıe osobennosti formirovaniə aktivnoy q/l qiymətinə qədər sorbsiya izotermi Lenqmür və Frendlix, yuxarı qiymətlərin də daxil olduğu geniş intervalda isə ancaq Frendlix tənliyinə tabe olur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın