ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
АBŞERON YARIMADASI MÜHITINDƏ BALAXANI YATAQLARLARININ NEFTININ FOTOKIMYƏVI ÇEVRILMƏSI
D.R.Аbbasoвa, R.А.Cəfərova, М.К.Кərimov

 

Аbşeron yarımadasının Бalaxanı torpaqlarından ekstraksiya olunmuş neftin və onun yağ fraksiyasının fotolüminesensiya, foto- və termokimyalüminessensiyası öyrənilmişdir. Lüminessensiya və fotoşüalanma зamanı ekstraktın komponentləri arasında enerji paylanması mexanizminə baxılmışdır

Ключевые слова :
Просмотр статьи
РЕГИСТРАЦИЯ
ПОСЛЕДНИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА
№3 2021
СОДЕРЖАНИЕ
- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК Ni–MoУ.М.Курбанова, З.С.Сафаралиева, Н.Р.Абышова, Р.Г.Гусейнова, Д.Б.Тагиев
- МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКА РЕАКЦИИ СЕЛЕКТИВНОГО ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ДЕГИДРИРОВАНИЯ МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАНАA.M.Алиев, М.Я.Аббасов, М.К.Алиева, Г.А.Ализаде, Р.Ю.АгаеваДалее