ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Home - Archive - №2(2019)
№2 2019
CONTENT
- STUDY OF THE ARYLATION REACTION OF ETHYLENE BY TOLUENEA.M.Aliyev, G.A.Ali-zadeh, M.G.Aliyeva, S.R.Mamedova, R.Yu.Agayeva
- MODELING OF THE PROCESSES OF SEPARATION OIL EMULSIONSG.I.Kelbaliyev, V.I.Kerimli, G.N.Huseynov
- SYNTHESIS OF NOVEL MANNICH BASES ON THE BASE OF 1-PHENOXY-3-PROPYLTHIOPROPANE-2-OL AND SECONDARY AMINESI.A.Jafarov, E.H.Mammadbayli, K.A.Kochetkov, A.D.Astanova, G.M.Talybov
- MULTIFUNCTIONAL ADDITIVE FOR MOTOR OILSON THE BASIS OF DODECYLPHENOLE.A.Naghiyeva, A.K.Kazim-zadeh, Kh.N.Mammadyarova, A.A.Gadirov, M.N.Aliyeva, Y.B.Ramazanova
- PHOTOLYSIS OF THE PHENOLIC SOLUTION IN THE PRESENCE OF TiO2 NANOPARTICLESE.M.Gadirova, I.R.Hasanova, G.S.Aliyeva, G.M.Eyvazova, M.M.Aghayev, Z.O.Gakhramanova*, A.R.Aliyev, H.M.Mahmudov**, M.A.Akhundova, F.M.Muradova
- QUASI-BINARY SECTIONS AND TRIANGULATION OF FeS–Ga2S3–PbS QUASI-TERNARY SYSTEMU.A.Hasanova, Sh.H.Mammadov, O.M.Aliyev, I.B.Bakhtiyarly
- CATALYTIC HYDROSILYLATION OF 5-METHYLHEXENE-5-YN-2-OL-1A.M.Garamanov, N.Kh.Gusiev, D.G.Abdullaev, O.B.Abdiev, M.Sh.Gurbanov, S.A.Rzaeva
SUBMITION
THE LAST NUMBER OF THE JOURNAL
2024
CONTENT
More