ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2019)
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- NEFT EMULSİYASININ AYRILMA PROSESİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİQ.İ.Kəlbəliyev, V.İ.Kərimli, Q.N.Hüseynov
- 1-FENOKSİ-3-PROPİLTİOPROPAN-2-OL VƏ İKİLİ AMİNLƏR ƏSASINDA YENİ MAHHİX ƏSASLARININ SİNTEZİİ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, A.D.Astanova, G.M.Talıbov
- MOTOR YAĞLARINA DODESİLFENOL ƏSASINDA ÇOXFUNKSİYALI AŞQARE.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N.Məmmədyarova, Ə.Ə.Qədirov, M.N.Əliyeva, Y.B.Ramazanova
- TiO2 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İŞTİRAKINDA FENOL MƏHLULUNUN FOTOLİZİE.M.Gədirova, İ.R.Həsənova, G.S.Əliyeva, G.M.Eyvazova, M.M.Ağayev, Z.O.Gəhramanova, A.R.Əliyev, H.M.Mahmudov, M.A.Axundova, F.M.Muradova
- 5-METİLHEKSEN-5-İN-2-OL-1-İN KATALİTİK HİDROSİLİLLƏŞMƏSİƏ.M.Qaramanov, N.X.Hüsiyev, D.Q.Abdullayev, O.B.Abdiyev, M.Ş.Qurbanov, S.Ə.Rzayeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- Sb2S3-Cu2Cr4Te7 SİSTEMİNİN ƏRİNTİLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİİ.İ. Əliyev, E.İ. Məmmədov, F.V.Yusubov, L.F. Masieva, X.M.Həşimov
- SAMARİUM(III)-ÜN 3-(2-HİDROKSİ-3-SULFO-5-(NİTROFENİLHİDRAZO)PENTAN-2.4-DİON İLƏ KOMPLEKS ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNİN SƏTHİ AKTİV MADDƏLƏRİN İŞTİRAKINDA TƏDQİQİS.E.Yarməmmədova, F.E.Hüseynov, E.C.Eyyubova, X.C.Nağıyev, F.M.ÇıraqovDavamı