ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TiO2 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İŞTİRAKINDA FENOL MƏHLULUNUN FOTOLİZİ
E.M.Gədirova, İ.R.Həsənova, G.S.Əliyeva, G.M.Eyvazova, M.M.Ağayev, Z.O.Gəhramanova, A.R.Əliyev, H.M.Mahmudov, M.A.Axundova, F.M.Muradova

TiO2 nanohissəciklər zol-gel üsulu ilə mülayim şəraitdə  titan(IV) izopropoksid, izopropil spirti və  ammonium hidroksiddən  heç bir  temperatur faktoru olmadan alınmışdır. TiO2 nanokristallarının quruluşu rentgen quruluş analizi ilə sübut edilmiş,ölçülərinin şəffaf elektron mikroskopu ilə 10–15 nm arasında olması tədqiq edilmiş, nanohissəciklərin ümumi səth sahəsi isə 159.6 m2/g təşkil etmişdir. Alınmış TiO2 nanohissəciklərinin fenol məhlulunun ultrabənövşəyi şüalanmaya əsasən fotokimyəvi parçalanması aparılmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-52-57 

Açar sözlər : TiO2-nanohissəcikləri, fenol, fotokatalitik proses, rentgen faza analizi, şəffaf elektron mikroskopu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı