ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ
A.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva

Etilenin toluolla arilləşdirmə reaksiyası atmosfer təziyində, yarım fasiləsiz reaktorda, maye-fazada, homogen katalitik sistemin iştirakı ilə Pd(OAc)2+Cu(OAc)2+PPh3 öyrənilmişdir. Katalitik sistemin aktiv tərkibi, mol nisbəti Pd(OAc)2 :Cu(OAc)2:PPh3=1:2:0.03, katalitik sistemin aktiv kütləsinin konsentrasiyası [Pd(OAc)2]=6×10-2÷10-3mol/l, reaksiyanın temperaturu (95÷105)0C təyin edilmişdir. Bu şəraitdə viniltoluolun çıxımı 5÷8 çək.% təşkil edir. Reaksiya zamanı asetat palladiumla toluol,  etilen və trifenilfosfatla əmələ gələn aralıq komplekslər daxil olmaqla, reaksiyanın ehtimal olunan mərhələli mexanizmi təklif edilmişdir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-6-10

Açar sözlər : arilləşdirmə, etilen, toluol, viniltoluol, asetat palladium, trifenilfosfat
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı