ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOTOR YAĞLARINA DODESİLFENOL ƏSASINDA ÇOXFUNKSİYALI AŞQAR
E.Ə.Nağıyeva, Ə.K.Kazımzadə, X.N.Məmmədyarova, Ə.Ə.Qədirov, M.N.Əliyeva, Y.B.Ramazanova

 Məqalədə yüksək qələvili AKİ-134 alkilfenolyat aşqarının sintezi və tədqiqi verilmişdir. AKİ-134 aşqarı dodesilfenolun formaldehid, ammonyak və p-aminobenzoy turşusunun kondensləşmə məhsulunun karbonatlaşmış kalsium duzudur. Aşqar molekulunda iki azot atomu karboksilat və fenolyat qruplarının birgə təsiri sayəsində yüksək korroziyaya, oksidləşməyə qarşı davamlı və yuyuculuq xassələrinə malikdir. AKİ-134 və əmtəə aşqarlarını istifadə etməklə, fiziki-kimyəvi və funksional xassələrinə görə standart normalarına cavab verən M-10Г2 motor yağı işlənib hazırlanmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-48-51 

Açar sözlər : dodesilfenol, formaldehid, ammonyak, p-aminobenzoy turşusu, aşqar, motor yağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı