ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №1(2024)
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- DOWEX G-26 (H) QATRANI İLƏ SULFATLI MƏHLULLARDAN DƏMİR(III) İONLARININ ADSORBSİYASIA.A.Heydərov, N.İ.Abbasova, Ş.E.Bəhramova, Z.A.Cabbarova, R.Y.Bədəlova, G.İ.Alışanlı
- MONOKATION FORMALI Na-VƏ H-KLİNOPTİLOLİTDƏ SERIUM(III) İONLARININ SORBSİYASININ BƏZİ QANUNAUYĞUNLUQLARIM.A.Rəhimli, F.T.Mahmudov, Z.Ə.Cabbarova, Ş.Z.Əfəndiyeva, V.X.Əliyeva, S.A.Əliyeva
- Bi2–Bi2Se3–Bi2Te3 ÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN XARAKTERİSTİKASIA.İ.Ağazadə, D.M.Babanlı, G.S.Zeynalova, V.A.Qasımov, S.Z.İmaməliyeva
- ALKİLKSANTATSİRKƏ TURŞUSUNUN YENİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ AŞQAR KİMİ TRİBOLOJİ XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİN.N.Novotorjina, Ə.R.Sucayev, G.G.İsmayılova, M.R.Səfərova, İ.P.İsmayılov, Y.S.Mustafayeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı