ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQOMERİK HİPERBUDAQLI İON MAYESİ İLƏ STABİLİZƏ OLUNAN GÜMÜŞ NANOHİSSƏCİKLƏRİ: QURULUŞU VƏ ANTİMİKROB XÜSUSİYYƏTLƏRİ
E.A.Lısenkov, A.V.Stryutski, L.P.Klimenko, V.V.Şevçenko

 

İQ-spektroskopiya, rentgen difraksiya analizi, elektron mikroskopiya və disk diffuziya metodundan istifadə etməklə gümüş nanohissəciklərin (SNP) struktur təşkilinin xüsusiyyətləri və onların antimikrob xassələri öyrənilmişdir. Bu işdə ilk dəfə olaraq SNP-lərin sintezində səth stabilizatoru kimi tərəfimizdən inkişaf etdirilmiş hiper budaqlı quruluşa malik anion oliqomerik ion mayesindən istifadə etdik. SNP-lər bu ionlu mayenin iştirakı ilə AgNO3-də Ag ionlarının trisodium sitrat ilə reduksiyası ilə sintez edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, əmələ gələn SNP-lərin səthində adsorbsiya olunmuş ion və karbonil qrupları yerləşmiş, ion maye ilə gümüş ionları arasında komplekslərin əmələ gəlməsi aşkar edilmişdir. Elektron mikroskopiyaya görə, sintez edilmiş nanohissəciklərin ölçüsü 8-22 nm arasında dəyişir və orta dəyəri 14.2 nm-dir. Sintez edilmiş gümüş nanohissəciklər C. albicans göbələklərinə qarşı çox yüksək inhibə qabiliyyəti göstərmiş, inhibisyon zonasının eni d isə 34 mm olmuşdur. Həmçinin, SNP tozu qram-müsbət bakteriyalara S. aureus
(d = 30 mm) və qram-mənfi bakteriyalar E. coli (d = 10 mm) qarşı çox yüksək fəaliyyət göstərir

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-60-69

Açar sözlər : gümüş nanohissəciklər, oliqomerik ion mayeləri, antimikrobiyal xüsusiyyətlər, rentgen şüalarının difraksiya analizi, elektron mikroskopiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı