ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QAMMA-VALEROLAKTON TÖRƏMƏSİ SİSTEMLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ BUXAR MAYE TARAZLIĞININ UNIFAC PROQNOZU
A.A.Wibowo, A.Mustain, M.Mufid, N.Hendrawati, A.V.Mustikarini, S.Altvey

 

Tədqiqatçılar bioyanacaq və yaşıl həlledici kimi potensiala malik biokütlə əsaslı platforma kimyəvi 2-metiltetrahidrofuran (2-MTHF) istehsal etmək üçün Qamma-Valerolaktonun (GVL) Ru/C üzərində hidrogenləşməsini tədqiq ediblər. Bu reaksiyanın digər əlavə məhsullarına 2-butanol (2-BuOH), 2-pentanol (2-PeOH) və 1,4-pentandiol (1,4-PDO) daxildir. Bu tədqiqatda təmizlənmə prosesində vacib olan faza davranışını izah etmək üçün prosesə daxil olan bir neçə sistemin buxar-maye  tarazlığını  proqnozlaşdırmaq üçün UNIFAC fəaliyyət əmsalı modellərindən istifadə edilmişdir. UNIFAC modelinin dəqiqliyi 2-propanol + 1-butanolun binar sistemi və GVL + 2-MTHF sisteminin buxar-maye tarazlığı üçün eksperimental qaynama nöqtələrini müqayisə etməklə yoxlanılır. Bu müqayisədən qaynama nöqtəsi ölçmələri üçün Kök Orta Kvadrat Sapma (RMSD) dəyərləri 3,153%, buxar-maye tarazlığı ölçmələrində maye və buxar fazaları üçün isə RMSD dəyərləri müvafiq olaraq 1,934% və 0,298% olaraq əldə edilmişdir. . Bu RMSD dəyərləri həm qaynama nöqtəsi ölçmələri, həm də buxar-maye tarazlığı fazasının davranışı üçün eksperimental məlumatların təqdim edilməsində UNIFAC modelinin dəqiqlik səviyyəsini göstərir. GVL törəmə sistemləri üçün buxar-maye tarazlığı məlumatlarının proqnozlaşdırma nəticələri göstərdi ki, 2-BuOH + 2-MTHF sistemi 79,780C-də 2-BuOH-un mol fraksiyası 0,0031 olduqda azeotrop əmələ gətirir. Hesablama kimyəvi proseslərin modelləşdirilməsi və simulyasiyası üçün ChemCAD kommersiya proqramından istifadə etməklə həyata keçirilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-2-16-25

Açar sözlər : biokütlə, GVL, törəmələr, UNIFAC, VLE
Məqaləyə baxın