ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KOMPÜTER MODELLƏŞDİRMƏ METODLARININ TƏSNİFATI, ÜSTÜNLÜKLƏRİ VƏ ÇATIŞMAZLIQLARI VƏ ONLARIN BİR ÇOX PROSESLƏRİN PROQNOZLAŞDIRILMASINDA TƏTBİQİ
H.F.Aslanova, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov

 

Son illərdə kimya sənayesinin inkişafı istehsal zamanı qənaətcil və ekoloji cəhətdən təmiz texnoloji sistemlərin işlənib hazırlanmasını tələb edir. Bütün mümkün problemlərin həlli üçün bütövlükdə istehsal prosesinin optimallaşdırılması, tullantısız və ya az tullantılı texnologiyaların hazırlanması istiqamətində işlər aparılır. Bunun üçün ən mühüm şərt kimya istehsalının modelləşdirilməsi və optimallaşdırılmasıdır. Kompüter modelləşdirməsini tətbiq etməklə bir çox birləşmələrin xassələrini, eləcə də çoxsaylı prosesləri proqnozlaşdırmaq mümkündür. Bu, bahalı resurslar tələb edən və zərərli tullantıların ayrılması ilə müşayiət olunan proseslərin simulyasiyalarını əldə etməklə mövcud risklərin əvvəlcədən qiymətləndirilməsinə və alternativ yolların tapılmasına şərait yaradır. Məqalədə ümumilikdə kompüter modelləri, onların üstün və çatışmayan xassələri, həmçinin kompüter modelləşdirmə üsullarının təsnifatı haqqında məlumat verilmiş, bu modellərin kimyada tətbiqinə dair müasir ədəbiyyat nəzərdən keçirilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-2-5-15

Açar sözlər : hesablama kimyası, modelləşdirmə, simulyasiyalar, kimyəvi modelləşdirmə
Məqaləyə baxın