ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №2(2024)
№2 2024
MÜNDƏRİCAT
- VİNİLASETATDAN BƏZİ AROMATİK KARBOKSİL TURŞULARININ VİNİL ESTERLƏRİNİN SİNTEZİA.B.Parmanov, S.E.Nurmanov, O.E.Ziyadullaev, L.S.Xoroşko, S.İ.Tirkasheva
- TERMAL SULARDAN ARSENİN ÇÖKDÜRÜLMƏSİA.A.Heydərov, A.A.Muradova, Z.A.Cabbarova