ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
RSM-CCD-LƏ BİRLİKDƏ RP-HPLC-NİN OPTİMİZASYASI VƏ TABLETLƏRDƏ ANTİHİPERTENZİV DƏRMANLARIN KƏMİYYƏTCƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
B.D.Patel, S.G.Rati, A.M.Sutar, P.V.Dobaria

 

Tabletdə Efonidipin Hidroklorid Etanolatın (EFE) və Xlortalidonun (CHL) sinxron analizi üçün mərkəzi kompozit dizayn (CCD) əsaslı RP-HPLC metodunun optimallaşdırılması. Effektiv ayırma Inertsil ODS C18 sütunu (250 x 4.6 mm, 5μm), 0.05M KH2PO4 Bufer (pH 4.5) olan PDA detektoru ilə həyata keçirildi: Asetonitril (40:60%v/v) mobil faza. Müstəqil dəyişənlərə KH2PO4 konsentrasiyası (X1) və mobil fazanın axın sürəti (X2) daxildir. Alınan cavablara əsasən (tutma müddəti, ayırdetmə və tullantı əmsalı) seçilmiş optimal vəziyyət X1 = 40% və X2 = 1 ml.ml-1 olmuşdur. Optimallaşdırılmış HPLC vəziyyəti təsdiqləmə parametrlərinin qiymətləndirilməsi ilə təsdiq edilmişdir və o, ICH tərəfindən müəyyən edilmiş qəbul meyarlarına cavab verir. 6.25-18.75 μg.ml-1 və 20-60 μg.ml-1 kəmiyyət diapazonunda xətti kalibrləmə əyrisi göstərildi. CHL və EFE üçün %. Dərmanların analizi CHL & EFE üçün 100,94% və 100,06% olmuşdur. Təsdiqlənmiş RP-HPLC-PDA metodu planşetdə EFE və CHL-nin müntəzəm təhlili üçün istifadə edilə bilər.

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-2-26-35

Açar sözlər : Mərkəzi kompozit dizayn, Dizayn mütəxəssisi, Antihipertenziv Dərmanlar, RP-HPLC-PDA Sistemi
Məqaləyə baxın