ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FUNKSİONALƏVƏZLİ ALKENİLFENOLLAR ƏSASINDA HİDROGEN SULFİD KORROZİYASINA QARŞI İNHİBİTORLAR VƏ BİOSİDLƏR
G.M.Mehdiyeva, M.R.Bayramov, M.A.Ağayeva

 

Məqalədə 1-alkenil-2-propargiloksi- və 1-alkenil-2-propargiloksi-3-aminometilbenzolların (2-allil-, 2-propenilfenolların törəmələri) hidrogen sulfidlə (500 mq/l) doydurulmuş su-duz və karbohidrogen mühitində qravimetrik korroziya tədqiqatlarının nəticələri təqdim olunmuşdur. Həmçinin, sulfat reduksiya edən bakteriyalara münasibətdə onların bakterisid xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi. Bu birləşmələrin qoruyucu xüsusiyyətlərinin strukturundan asılılığı aşkar edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 1-propenil-2-propargil-3-dietilaminometilfenol ən yaxşı xüsusiyyətlərə malikdir. NaCl və kerosinin 3% sulu məhlulundan (9:1 vol) ibarət olan aqressiv, doymuş H2S mühitində 50 və 100 mq / l qatılıqda St.3 poladının korroziyadan mühafizə dərəcəsi 94,7 və 97,5% (25 ° C-də) və 88,0 və 94,6% (40°C-də). Tədqiq olunan birləşmələr həmçinin bakterisid xassələrinə malikdir, xüsusilə də alkenil və propargil əvəzedicilərindən başqa, həmçinin morfolinometil fraqmentini ehtiva edən birləşmələr. Onların 50 və 100 mq/l konsentrasiyası zamanı qorunma dərəcəsi 96-100% təşkil edir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-2-94-101

Açar sözlər : allil- və propenilfenollar, propargil efirləri, aminometilləşmə, hidrogen sulfid korroziyasına qarşı inhibitorlar, mühafizə dərəcəsi
Məqaləyə baxın