ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VİNİLASETATDAN BƏZİ AROMATİK KARBOKSİL TURŞULARININ VİNİL ESTERLƏRİNİN SİNTEZİ
A.B.Parmanov, S.E.Nurmanov, O.E.Ziyadullaev, L.S.Xoroşko, S.İ.Tirkasheva

 

Bu işdə aromatik karboksilik turşuların 2-xloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin (CDMT) vinil efirlərinin iştirakı ilə aromatik halqada əvəzediciləri olan benzoy turşusunun törəmələrinin vinil asetatla reaksiyası ilə müəyyən edilmişdir. sintez olunur. İlkin birləşmələrin təbiətinin təsiri, temperatur, sink triflorometil-sulfonat (Zn(OTf)2), dilitium 3,3′-difenilbinaftolat (3,3′-Ph2BINOL-2Li), üçüncü dərəcəli kalium butilat (KOtrBu), butillitium (BuLi) sintez edilmiş birləşmələrin məhsuldarlığı tədqiq edilmişdir. Sintez edilmiş vinil efirlərinin quruluşu IR, 1H NMR, 13C NMR spektroskopiyaları ilə sübut edilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-2-53-59

Açar sözlər : Aromatik karboksilik turşular, 2-xloro-4,6-dimetoksi-1,3,5-triazin, karboksilik turşuların aktiv triazin efirləri, vinilasetat, aromatik karboksilik turşuların vinil efirləri
Məqaləyə baxın