ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALUNİT VƏ ONUN EMAL MƏHSULLARININ MİQDARININ DİFERENSİAL-TERMİKİ ANALİZ YOLU İLƏ MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
İ.A.Talıblı, Q.M.Səmədzadə, F.S.İbrahimova, G.R.Abbasova, A.N.Məmmədov

 

Alunitin DTA əyrisində disulfurlaşdırmanın endoeffekt  sahəsinə və TG əyrisində bu effektə uyğun kütlə itkisinə görə derivatoqrafiya metodu ilə təyini tədqiq edilmişdir. Təyin olunmanın həm alunitin standart  nümunələri  və onların endoeffektlərinin sahəsi üçün, həm də tədqiq olunan filiz nümunələrinin tərkibindəki alunitin qədərindən asılı  olaraq onun kütlə itkisinə görə qurulmuş kalibrləmə əyrisi üzrə aparılması təklif olunmuşdur, beləki əlaqəli kükürdün dissosiasiyası 4500C-dən başlayaraq bütün prosesi müşayiət edir. Nümunələrin analizlərini 100C/dəq sürətdə aparmaq lazımdır, proses 300C/dər intensivliklə aparıldıqda isə  pik sahəsi əhəmiyyətli dərəcədə böyüyür, göstəricilər isə stabil olmur. Müəyyən edilmişdir ki, termiki analizi inert mühitdə aparılması hava mühitindən fərqli olaraq əlaqəli kükürdün ikiqat artıq həcmdə itkiyə getməsinə gətirib çıxarır.

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-2-60-67

Açar sözlər : alunit, derivatoqrafik analiz, endoeffekt sahəsi, kalibrləmə qrafiki
Məqaləyə baxın