ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SÜXURLARIN VƏ MÜXTƏLIF ÇÖKÜNTÜLƏRİN MİNERAL TƏRKİBİNİN TORPAQ MƏHSULDARLIĞINA TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Z.R.Ağayeva, S.S.Bayramova, S.Z.Əhmədova, S.H.Məmmədova, E.E.Cabarov

 

Məqalədə torpağın ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına dair tədqiqatların nəticələri təqdim olunur. Müxtəlif aqrotexniki və meliorativ tədbirlərin aparılması kənd təsərrüfatı torpaqlarının ekoloji vəziyyətinin  yaxşılaşmasına təsir göstərir, ekoloji cəhətdən təmiz və bol məhsul əldə etməyə imkan verir. Bununla belə, mineral gübrələrdən istifadəyə də çox diqqət yetirilir. Böyük miqdarda verilən mineral gübrələrin torpağın ekoloji vəziyyətinə böyük ziyan vurduğu qeyd olunur. İistifadə  edilən müxtəlif torpaq yaxşılaşdırıcıları olan qaba qum, incə çınqıl və genişlənmiş gil, qırıq qırmızı kərpic, perlit, vermikulit, bentonit gil, seolitlər və digər alüminosilikatlar kimi torpaq mayalandırıcı maddələrin icvalı verilir. Qeyd olunur ki, hazırda ekoloji cəhətdən təmiz təbii alüminosilikatlar torpağın ekoloji vəziyyətini yaxşılaşdıran reagent kimi tez-tez istifadə olunur. Bərk dağ süxurları - alüminosilikatlar kalsium, maqnezium, kalium və s. kimi faydalı mineralların əlavə mənbəyi kimi ən münasibdir, eyni zamanda torpağın şişmə qabiliyyətini azaldır, su tutumunu və udma qabiliyyətini yaxşılaşdırır

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-1-127-133

Açar sözlər : süxurlar, torpaq, mineral tərkibi, strukturu, mutəhərrik fosfor
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı