ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-FENOKSİ-3-PROPİLTİOPROPAN-2-OL VƏ İKİLİ AMİNLƏR ƏSASINDA YENİ MAHHİX ƏSASLARININ SİNTEZİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, A.D.Astanova, G.M.Talıbov

 1-Fenoksi-3-propiltiopropan-2-olun formaldehid və ikili aminlərlə 69–77% çıxımla onların yeni amino­met­ok­sitörəmələrinin alınmasına gətirib çıxaran kondensasiya reaksiyası həyata keçrilmişdir. Alınmış birləşmələrin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin edilmiş, quruluşları İQ, NMR 1H və 13C spektroskopik üsullarla təsdiq edilmişdir. Onların antiseptik xassələri öyrənilmiş və müəyyən edilmişdir ki, hazırda tətbiq olunan preparatlara nisbətən daha yüksək effekt göstərirlər

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-29-34

Açar sözlər : aminometoksi törəmələri, 1-fenoksi-3-propiltiopropan-2-ol, formaldehid, ikili aminlər, dietilamin, dibutilamin, piperidin, morfolin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı