ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-FENOKSİ-3-PROPİLTİOPROPAN-2-OL VƏ İKİLİ AMİNLƏR ƏSASINDA YENİ MAHHİX ƏSASLARININ SİNTEZİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, A.D.Astanova, G.M.Talıbov

 1-Fenoksi-3-propiltiopropan-2-olun formaldehid və ikili aminlərlə 69–77% çıxımla onların yeni amino­met­ok­sitörəmələrinin alınmasına gətirib çıxaran kondensasiya reaksiyası həyata keçrilmişdir. Alınmış birləşmələrin fiziki-kimyəvi göstəriciləri təyin edilmiş, quruluşları İQ, NMR 1H və 13C spektroskopik üsullarla təsdiq edilmişdir. Onların antiseptik xassələri öyrənilmiş və müəyyən edilmişdir ki, hazırda tətbiq olunan preparatlara nisbətən daha yüksək effekt göstərirlər

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-29-34

Açar sözlər : aminometoksi törəmələri, 1-fenoksi-3-propiltiopropan-2-ol, formaldehid, ikili aminlər, dietilamin, dibutilamin, piperidin, morfolin
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı