ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT EMULSİYASININ AYRILMA PROSESİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
Q.İ.Kəlbəliyev, V.İ.Kərimli, Q.N.Hüseynov

 Neft emulsiyalarının ayrılması proseslərinin modelləri və özlülüyün təyini üçün analitik ifadələr təklif edilir. Damla səthində adsorbsiya qatının qalınlığının qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Strukturlaşdırılmış dispers sistemlər üçün özəl reoloji xüsusiyyətləri ilə ümumiləşdirilmiş özlülük tənliyi təklif edilmişdir. Yapışqanlığın başlanğıcında özlülük əyrisinin bəzi xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir. Strukturlaşdırılmış dispers sistemlər üçün müxtəlif özlülük tənliklərin variantları nəzərdən keçirilmiş və onların eksperimental məlumatlarla müqayisəsi aparılmışdır

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-15-21

 

Açar sözlər : birləşmə, qırılma, cökmə, yağ emulsiyaları, strukturlaşma, reoloji, modelləşdirmə, özlülük
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı