ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ASETOASETANİLİD VƏ PİRUVAT TURŞUSUNUN METİL EFİRİNİN BƏZİ İLİDENSİANOAMİDLƏRƏ MİXAEL BİRLƏŞMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ
F.N.Nağıyev

 Əvəzlənmiş ilidensianoasetamidlər ilə asetoasetanilidin Mixael birləşmə reaksiyası metanol mühi­tin­də, metilpiperazin iştirakında, otaq tem­pe­ra­tu­run­da aparılmış və reaksiyadan yeni əvəzlənmiş pi­ridon tö­rə­mələrinin əmələ gəldiyi müəyyən edilmişdir. Eləcə də metanol mühitində, metilpiperazin iştirakında, pi­ridilidensianoasetamid, 2-flüorbenzilidensianoasetamidin methyl acetopiruvate ilə qar­şı­­lıqlı tə­sir reak­si­ya­­sın­­dan uyğun əvəzlənmiş piridon tö­rə­məsi sintez edilmişdir. Struc­tu­res of all syn­the­sized com­po­unds con­­fir­med by NMR spectroscopy

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-35-39

Açar sözlər : ilidensianoasetamidlər, 2-flüorbenzilidensianoasetamid, aseto­ase­­­tanilid, metil aseto­piru­va­t
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı