ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
InAs2S2Se–InAs2Se3S SİSTEMİNDƏ FAZAƏMƏLƏGƏLMƏ VƏ ALINMIŞ FAZALARIN XASSƏLƏRİ
İ.İ.Əliyev, O.M.Əliyev, R.S.Məhəmmədrəhimova

 InAs2S3Se–InAs2Se3S sisteminin öyrənilməsi nəticəsində InAs2S2Se2 birləşməsinin alındığı aşkar edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, InAs2S2Se2 birləşməsi 615 K temperaturda konqruyent əriyir və tetraqonal sinqoniyada kristallaşır, ele­mentar qəfəs parametrləri: а=9.22±0.01, с=5.81±0.002  Å; Z=3. Sistemdə əmələ gələn iki evtektikanın tərkibi 45 mol %  InAs2Se3S,  Т=580 К  və  60 mol %  InAs2Se3S. Т=548 К-dir. İlkin komponentlər əsasında bərk məhlulların ensiz sahələri əmələ gəlmişdir. Otaq temperaturunda InAs2S3Se əsasında 5 mol %, InAs2Se3S əsasında isə 10 mol % bərk məhlul əmələ gəlir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-44-47

Açar sözlər : sistem, kvazibinar, bərk məhlul, sinqoniya, mikrobərklik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı