ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
InAs2S2Se–InAs2Se3S SİSTEMİNDƏ FAZAƏMƏLƏGƏLMƏ VƏ ALINMIŞ FAZALARIN XASSƏLƏRİ
İ.İ.Əliyev, O.M.Əliyev, R.S.Məhəmmədrəhimova

 InAs2S3Se–InAs2Se3S sisteminin öyrənilməsi nəticəsində InAs2S2Se2 birləşməsinin alındığı aşkar edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, InAs2S2Se2 birləşməsi 615 K temperaturda konqruyent əriyir və tetraqonal sinqoniyada kristallaşır, ele­mentar qəfəs parametrləri: а=9.22±0.01, с=5.81±0.002  Å; Z=3. Sistemdə əmələ gələn iki evtektikanın tərkibi 45 mol %  InAs2Se3S,  Т=580 К  və  60 mol %  InAs2Se3S. Т=548 К-dir. İlkin komponentlər əsasında bərk məhlulların ensiz sahələri əmələ gəlmişdir. Otaq temperaturunda InAs2S3Se əsasında 5 mol %, InAs2Se3S əsasında isə 10 mol % bərk məhlul əmələ gəlir

https://doi.org/10.32737/0005-2531-2019-2-44-47

Açar sözlər : sistem, kvazibinar, bərk məhlul, sinqoniya, mikrobərklik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı