ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Home - Archive - №4(2020)
№4 2020
CONTENT
- DEVELOPMENT OF A NON-STATIONARY MATHEMATICAL MODEL FOR THE PROCESS OF POLYMERIZATION OF PROPYLENEA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, I.I.Osmanova, A.M.Guseynova, F.G.Bayramov
- PHYSICOMECHANICAL PROPERTIES OF NANOCOMPOSITES BASED ON COPOLYMERS OF ETHYLENE WITH α-OLEFINS AND CLINOPTILOLITEN.T.Kakhramanov, I.V.Bayramova, V.S.Osipchik, A.D.Ismayilzade, S.R.Abdalova, I.A.Ismayilov, U.V.Namazli
- OXIDATIVE CONVERSION OF LOWER OLEFINS AND PARAFFINS OVER THE MODIFIED ZEOLITE CATALYSTSA.M.Aliyev, F.V.Aliyev, U.M.Najaf-Guliyev, R.I. Akhmadov, T.I.Huseynova, R.Y.Agayeva
- BITUMEN COMPOSITION OF IMPROVED QUALITY FOR PAVINGD.S.MammadHasan-zade, I.Kh.Ibragimov
SUBMITION
THE LAST NUMBER OF THE JOURNAL
№1 2023
CONTENT
- SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATION OF ALLOYS OF THE Sb2S3–Cu2Cr4Te7 SYSTEMI.I.Aliyev, E.I.Mamedov, F.V.Yusubov, L.F.Masiyeva, Kh.M.Gashimov
- STUDY OF THE COMPLEX FORMATION OF SAMARIUM(III) WITH 3-(2-HYDROXY-3-SULPHO-5-(NITROPHENYLHYDRAZO) PENTANE-2,4-DIONE IN THE PRESENCE OF SURFACTANTSS.E.Yarmamedova, F.E.Huseynov, E.J.Eyyubova, Kh.J.Nagiev, F.M.ChyragovMore