ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2020)
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- ETİLENİN α-OLEFİNLƏRLƏ BİRGƏPOLİMERLƏRİ VƏ KLİNOPTİLOLİT ƏSASINDA NANOKOMPOZİTLƏRİN FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİN.T.Qəhrəmanov, İ.V.Bayramova, V.S.Osipchik, A.D.İsmayılzadə, S.R.Abdalova, İ.A.İsmayılov, U.V.Namazlı
- MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİT KATALİZATORU ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN OKSİDLƏŞDİRİCİ KONVERSİYASIA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, R.İ.Əhmədov, T.İ Hüseynova, R.Y.Ağayeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı