ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ana səhifə - Arxiv - №4(2020)
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- ETİLENİN α-OLEFİNLƏRLƏ BİRGƏPOLİMERLƏRİ VƏ KLİNOPTİLOLİT ƏSASINDA NANOKOMPOZİTLƏRİN FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİN.T.Qəhrəmanov, İ.V.Bayramova, V.S.Osipchik, A.D.İsmayılzadə, S.R.Abdalova, İ.A.İsmayılov, U.V.Namazlı
- MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİT KATALİZATORU ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN OKSİDLƏŞDİRİCİ KONVERSİYASIA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, R.İ.Əhmədov, T.İ Hüseynova, R.Y.Ağayeva
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı