ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOBUTANIN İZOBUTİLENƏ DEHİDROGENLƏŞMƏSİNİN SƏNAYE PROSESİNİN FASİLƏSİZ İDARƏ OLUNMASININ BLOK SXEMİ
R.Ə.Məlikov, F.A.Hüseynova, Ə.S.Hüseynov

İzobutanın izobutilenə dehidrogenləşmə prosesində kontakt qazının sıxlıq r, istilikkeçirmə l göstəricilərinin  və elektron hesablayıcı maşının iştirakı ilə texnoloji prosesin fasiləsiz idarə metodu tövsiyə edilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-76-80

 

Açar sözlər : sıxlıq, istilikkeçirmə, elektron hesablayıcı maşın
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı