ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOBUTANIN İZOBUTİLENƏ DEHİDROGENLƏŞMƏSİNİN SƏNAYE PROSESİNİN FASİLƏSİZ İDARƏ OLUNMASININ BLOK SXEMİ
R.Ə.Məlikov, F.A.Hüseynova, Ə.S.Hüseynov

İzobutanın izobutilenə dehidrogenləşmə prosesində kontakt qazının sıxlıq r, istilikkeçirmə l göstəricilərinin  və elektron hesablayıcı maşının iştirakı ilə texnoloji prosesin fasiləsiz idarə metodu tövsiyə edilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-76-80

 

Açar sözlər : sıxlıq, istilikkeçirmə, elektron hesablayıcı maşın
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı