ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İZOBUTANIN İZOBUTİLENƏ DEHİDROGENLƏŞMƏSİNİN SƏNAYE PROSESİNİN FASİLƏSİZ İDARƏ OLUNMASININ BLOK SXEMİ
R.Ə.Məlikov, F.A.Hüseynova, Ə.S.Hüseynov

İzobutanın izobutilenə dehidrogenləşmə prosesində kontakt qazının sıxlıq r, istilikkeçirmə l göstəricilərinin  və elektron hesablayıcı maşının iştirakı ilə texnoloji prosesin fasiləsiz idarə metodu tövsiyə edilmişdir.

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-76-80

 

Açar sözlər : sıxlıq, istilikkeçirmə, elektron hesablayıcı maşın
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı