ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ETİLENİN α-OLEFİNLƏRLƏ BİRGƏPOLİMERLƏRİ VƏ KLİNOPTİLOLİT ƏSASINDA NANOKOMPOZİTLƏRİN FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİ
N.T.Qəhrəmanov, İ.V.Bayramova, V.S.Osipchik, A.D.İsmayılzadə, S.R.Abdalova, İ.A.İsmayılov, U.V.Namazlı

Tədqiqat işində klinoptilolitin miqdarının etilen-butilen və etilen-heksen birgəpolimerləri əsasında nanokompozitlərin xassələrinə təsiri üzrə tədqiqatların nəticələri təqdim olunmuşdur. Klinoptilolit hissəciklərinin ölçüsünün kompozitlərin dartılmada möhkəmlik həddinə, nisbi uzanmasına,əyilmədə elasiklik moduluna və ərintisinin axıcılıq göstəricisinə təsiri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, etilen birgəpolimerləri əsasında nanokompozitlər dha yüksək fiziki-mexaniki xassələr ilə xarakterizə olunurlar. Alizarin və sink stearat kimi inqridiyentlərin əlavə istifadə olunması etilen birgəpolimerləri və klinoptilolit əsasında nanokompozitlərin xassələr kompleksinin nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşmasına səbəb olur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-22-27

Açar sözlər : dartılmada möhkəmlik həddi, nisbi uzanma, istiliyədavamlılıq, əyilmədə elasiklik modulu, kompozit, birgəpolimer
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı