ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLİK ÇOXATOMLU SPİRTLƏRİN EFİRLƏRİ İLƏ DİZEL YANACAQLARININ TERMOOKSİDLƏŞMƏ XASSƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI
L.M.Yusifova

2,2,5,5-tetrametiloltsiklopentanol və 2,2,6,6-tetrametiloltsikloheksanolun bir sıra simmetrik, qeyri-simmetrik və kompleks efirləri sintez olunmuş, onların fiziki-kimyəvi, özlülük-temperatur və termooksidləşmə xassələri öyrənilmişdir. Bu efirlərin 0.004% miqdarında hidrotəmizlənmiş dizel yanacağına əlavə edilməsi ilə yanacaqların istismar xassələri xeyli yaxşılaşmışdır: termooksidləşmə stabilliyi, alışma temperaturu artır və donma temperaturu isə aşağı düşür. Bu nəticələrə əsasən, tsiklik çoxatomlu spirtlərin efirləri dizel yanacağına kompleks əlavələr kimi tövsiyə olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-37-42

Açar sözlər : tsiklik poliolların efirləri, sürtkü yağları, dizel yanacağı, istismar xassələri, kompleks əlavələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı