ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLİK ÇOXATOMLU SPİRTLƏRİN EFİRLƏRİ İLƏ DİZEL YANACAQLARININ TERMOOKSİDLƏŞMƏ XASSƏLƏRİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI
L.M.Yusifova

2,2,5,5-tetrametiloltsiklopentanol və 2,2,6,6-tetrametiloltsikloheksanolun bir sıra simmetrik, qeyri-simmetrik və kompleks efirləri sintez olunmuş, onların fiziki-kimyəvi, özlülük-temperatur və termooksidləşmə xassələri öyrənilmişdir. Bu efirlərin 0.004% miqdarında hidrotəmizlənmiş dizel yanacağına əlavə edilməsi ilə yanacaqların istismar xassələri xeyli yaxşılaşmışdır: termooksidləşmə stabilliyi, alışma temperaturu artır və donma temperaturu isə aşağı düşür. Bu nəticələrə əsasən, tsiklik çoxatomlu spirtlərin efirləri dizel yanacağına kompleks əlavələr kimi tövsiyə olunur

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-37-42

Açar sözlər : tsiklik poliolların efirləri, sürtkü yağları, dizel yanacağı, istismar xassələri, kompleks əlavələr
Məqaləyə baxın