ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASI
A.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev

Qeyri-stasionar şəraitdə gedən propilenin polimerləşmə prosesinin riyazi modeli yaradılıb. Bu qeyri-stasionarlığın əsas səbəblərindən biri propanın piroliz zamanı məqsədli məhsuldan – propilendən əlavə metilasetilenin yaranmasını qeyd etmək olar. Metilasetilenin polimerləşmə prosesində zəhər təsirli iştirakı, alınan polipropilenin məhsuldarlığını və keyfiyyətini aşağı salır. Məhsuldarlığı optimal səviyyədə saxlanılması məqsədilə metilasetilenin zəhərverici təsirini nəzərə alan qeyri-stasionar funksional asılılıq təklif olunub. Asılılığı prosesin riyazi modelinə daxil etməklə polimerləşmə qurğusunuda gedən prosesin istənilən zaman stabilləşdirməsinə imkan verəcək. Baxılan prosesin idarəetmə algoritminin blok sxemi tərtib edilib

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-6-11

Açar sözlər : propilenin polimerləşməsi, qeyri-stasionar funksiya, qeyri-stasionar model, inisiator
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı