ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODIFIKASIYA OLUNMUŞ SEOLIT KATALIZATORU ILƏ TSIKLOHEKSANOLUN TSIKLOHEKSANONA KATALITIK OKSIDLƏŞDIRICI DEHIDROGENLƏŞMƏSI
Z.Ə.Şabanova

 Modifikasiya olunmuş seolit katalizatoru iştirakında 260–3700С temperaturda qaz fazada oksidkləşdirici dehidro­gen­ləşdirilməklə tsikloheksanol 90–99% konversiya və 96–98% selektivliklə tsikloheksanona oksidləşdirilmişdir. Reaksiyanın getməsinin kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-72-75

Açar sözlər : oksidləşdirici dehidrogenləşmə, tsikloheksanol, tsikloheksanon, modifikasiya olunmuş klonoptilolit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı