ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODIFIKASIYA OLUNMUŞ SEOLIT KATALIZATORU ILƏ TSIKLOHEKSANOLUN TSIKLOHEKSANONA KATALITIK OKSIDLƏŞDIRICI DEHIDROGENLƏŞMƏSI
Z.Ə.Şabanova

 Modifikasiya olunmuş seolit katalizatoru iştirakında 260–3700С temperaturda qaz fazada oksidkləşdirici dehidro­gen­ləşdirilməklə tsikloheksanol 90–99% konversiya və 96–98% selektivliklə tsikloheksanona oksidləşdirilmişdir. Reaksiyanın getməsinin kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-72-75

Açar sözlər : oksidləşdirici dehidrogenləşmə, tsikloheksanol, tsikloheksanon, modifikasiya olunmuş klonoptilolit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı