ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODIFIKASIYA OLUNMUŞ SEOLIT KATALIZATORU ILƏ TSIKLOHEKSANOLUN TSIKLOHEKSANONA KATALITIK OKSIDLƏŞDIRICI DEHIDROGENLƏŞMƏSI
Z.Ə.Şabanova

 Modifikasiya olunmuş seolit katalizatoru iştirakında 260–3700С temperaturda qaz fazada oksidkləşdirici dehidro­gen­ləşdirilməklə tsikloheksanol 90–99% konversiya və 96–98% selektivliklə tsikloheksanona oksidləşdirilmişdir. Reaksiyanın getməsinin kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-72-75

Açar sözlər : oksidləşdirici dehidrogenləşmə, tsikloheksanol, tsikloheksanon, modifikasiya olunmuş klonoptilolit
Məqaləyə baxın